Wyrok łączny

Wyrok łączny Adwokat

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie skomplikowanej w świetle ostatnich nowelizacji materii wyroków łącznych. Obecnie warunki orzekania kary łącznej określa art. 85 kk w brzmieniu nadanym art. 38 ust. 3 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Zgodnie zaś z art. 81 ww. ustawy, przepisy rozdziału IX kodeksu karnego w brzmieniu dotychczasowym - ustalonym na mocy Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2015 r., poz. 396 – stosuje się do kary prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie ww. ustawy. Omawiane zmiany weszły w życie 24 czerwca 2020 r., zatem, do dnia 23 czerwca 2020 r. stosuje się przepisy wcześniejsze.

Artykuł 85 kk w ówczesnym brzmieniu stanowił, że sąd orzeka karę łączną jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, zaś podstawą orzekania kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu w całości lub części kary lub kary łączne za przestępstwa.

Artykuł 85 § 1 kk w znowelizowanym brzmieniu stanowi, że jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.

Powyższe regulacje budzą wiele wątpliwości i zastrzeżeń w tym Rzecznika Praw Obywatelskich, gdyż są niesprawiedliwe dla skazanych, gdyż uniemożliwiają orzekanie jednej kary łącznej za wszystkie popełnione przestępstwa, które dotychczas podlegały łączeniu, co może wynikać z szybkiego tworzenia prawa w czasie pandemii. W związku z powyższym RPO„kierując się troską o równe traktowanie osób skazanych oraz o poszanowanie zasady zupełności systemu prawa i zasady poprawnej legislacji, RPO - który nie ma inicjatywy ustawodawczej - wystąpił do ministra sprawiedliwości o rozważenie zainicjowania stosownych prac legislacyjnych, tak aby poprawić obecny nieakceptowany stan”. Powyższe okoliczności mogą skutkować ponowną zmianą przepisów w zakresie orzekania kary łącznej.

Skontaktuj się ze mnąKontakt

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Ewa Solaniuk


ewa.solaniuk@gmail.com

tel. 606 724 911

Rynek Kościuszki 15 b lok. 29

15-091 Białystok


NIP 966-177-15-84

REGON 362406776