Dozór
Elektroniczny
Białystok

Opaska elektryczna areszt domowy

Adwokat Ewa Solaniuk

Ewa SolaniukAdwokat

Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Białymstoku oraz absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Doświadczenie zdobywałam pracując w sądach powszechnych oraz jako prawnik w kancelarii adwokackiej. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym, karnym skarbowym i karnym gospodarczym. Moja kancelaria udziela wszechstronnej obrony w postępowaniach karnych na wszystkich etapach. Do każdego przypadku podchodzę w sposób indywidualny, podejmując efektywne działania prawne, już od etapu postępowania przygotowawczego, przed takimi organami jak Prokuratura, Policja, ABW, Urząd Skarbowy, Urząd Celny, poprzez obronę oskarżonego we wszystkich instancjach postępowań sądowych, aż po reprezentację skazanych na etapie postępowania karnego wykonawczego.

Podejrzany Obrona

Na etapie postępowania przygotowawczego usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

 • udział obrońcy przy stawianiu zarzutów oraz przesłuchaniu przed Policją, Prokuraturą, ABW, Urzędem Skarbowym czy Urzędem Celnym
 • udział obrońcy przy stosowaniu środków zapobiegawczych takich jak dozór policji, poręczenie majątkowe, poprzez negocjowanie ich rodzaju, dolegliwości i częstotliwości
 • udział obrońcy w posiedzeniu w przedmiocie stosowania tymczasowego aresztowania przed sądem
 • udział w innych czynnościach postępowania przygotowawczego
Obrona Podejrzanego
Obrona oskarżonego

Oskarżony Obrona

W momencie skierowania aktu oskarżenia przez prokuratora rozpoczyna się postępowanie sądowe przed pierwszą instancją. Wówczas moja pomoc polega na aktywnym reprezentowaniu oskarżonego przed Sądem. Ma to na celu skuteczną obronę osoby oskarżonej celem uzyskania satysfakcjonującego rozstrzygnięcia. Każda sprawa jest inna więc podchodzę do niej indywidualnie, a każdy klient oczekuje innego rozstrzygnięcia:

 • uniewinnienia
 • warunkowego umorzenia postępowania karnego
 • nadzwyczajnego złagodzenia kary
 • odstąpienia od wymierzenia kary
 • kary grzywny
 • kary ograniczenia wolności
 • kary pozbawienia wolności
 • kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania
 • środki karne
 • środki kompensacyjne

Wydanie wyroku przez sąd pierwszej instancji kończy nieprawomocnie ten etap postępowania karnego. Jeśli wyrok nie spełnił oczekiwań klienta, przysługuje mu prawo złożenia apelacji do sądu drugiej instancji. Kancelaria służy pomocą w sporządzaniu środków odwoławczych oraz reprezentacji przed sądem drugiej instancji, a niektórych sprawach zakończonych prawomocnym wyrokiem sądu II instancji wywiedzenia nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Skazany Obrona

Po uprawomocnieniu się w wyroku, na mocy którego orzeczona zostaje kara i środki karne, rozpoczyna się etap postępowania karnego wykonawczego. Kancelaria wykorzystuje szereg instytucji prawa karnego wykonawczego pomagając w uzyskaniu zminimalizowanych skutków negatywnych wyroku:

 • dozór elektroniczny – odbycie kary pozbawienia wolności w wymiarze do 1 roku i 6 miesięcy w warunkach wolnościowych
 • odroczenie wykonania kary – gdy natychmiastowe wykonanie kary – tj. rozpoczęcie jej odbywania w zakładzie karnym - pociąga zbyt ciężkie skutki osobiste i rodzinne, istnieje możliwość odroczenia na określony czas
 • przerwa w karze – gdy kara pozbawienia wolności jest odbywana w zakładzie karnym
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie – gdy skazany odbył co najmniej połowę orzeczonej kary pozbawienia wolności i jego postawa oraz prognoza kryminologiczna uzasadnia wcześniejsze opuszczenie zakładu karnego
 • wyrok łączny – gdy skazany popełnił dwa lub więcej przestępstw wyroki można połączyć zyskując na wymiarze kary
 • rozłożenie grzywny na raty – gdy za popełnione przestępstwo orzeczono karę grzywny, której wymiar przekracza możliwości finansowe, tak by jednorazowo ją uiścić, z pomocą przychodzi instytucja rozłożenia grzywny na raty
 • skrócenie wykonywania środków karnych – istnieje możliwość krótszego wykonywania środków karnych niż okres na który je orzeczono
 • blokada alkoholowa – możliwość obycia zakazu prowadzenie pojazdu poprzez zainstalowanie w aucie blokady alkoholowej
 • zatarcie skazania – istnieje możliwość wcześniejszego usunięcia informacji o karalności z KRK
Obrona Skazanego
Pomoc poszkodowanemu

Poszkodowany Pomoc

Kancelaria świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami m.in.:

 • wypadek komunikacyjny
 • kradzież
 • zniszczenie mienia
 • oszustwo
 • pobicie
 • stalking
 • groźby karalne

Moja rola polega na przygotowaniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, reprezentowaniu w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym celem uzyskania rekompensaty za wyrządzoną przestępstwem szkodę lub krzywdę.

Kancelaria świadczy również pomoc przy sporządzeniu prywatnego aktu oskarżenia w razie popełnienia na szkodę osoby pokrzywdzonej przestępstwa zniesławienia, zniewagi, naruszenia nietykalności cielesnej oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu

Skontaktuj się ze mnąKontakt

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Ewa Solaniuk


ewa.solaniuk@gmail.com

tel. 606 724 911

Rynek Kościuszki 15 b lok. 29

15-091 Białystok


NIP 966-177-15-84

REGON 362406776